กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพี้
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบล
 
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม  Big Cleaning  Day
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหา
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหา
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
 
 
[ 07-01-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริห ...   เอกสาร 1 
[ 04-01-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดื ...   เอกสาร 1 
[ 29-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำป ...   เอกสาร 1 
[ 01-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดื ...   เอกสาร 1 
[ 02-11-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดื ...   เอกสาร 1 
 
[ 19-01-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อน้ำตื้นบ้านพ ...   ประกาศ อบต.บ้านพี้ ราคากลาง 
[ 28-12-2563] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน ...   เอกสาร 1 
[ 15-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป ...   เอกสาร 1 
[ 15-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป ...   เอกสาร 1 
[ 13-11-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป ...   เอกสาร 1 
 
[ 30-10-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ...   เอกสาร 1 
[ 16-09-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ...   เอกสาร1 
[ 21-07-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ...   เอกสาร1 
[ 10-07-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563   เอกสาร1 
[ 11-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563   เอกสาร 
 
  [ 20-01-2564 ]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
  [ 20-01-2564 ]แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  [ 20-01-2564 ]ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  [ 20-01-2564 ]การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) 
  [ 20-01-2564 ]การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น 
 
  [ 20-01-2564 ]การจัดทำรายงานติดตามสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64 
  [ 20-01-2564 ]รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
  [ 20-01-2564 ]ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
  [ 19-01-2564 ]ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
  [ 19-01-2564 ]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190 โทรศัพท์ 054-718986 โทรสาร 054-718969
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615